Betabute Personalize Edition

ให้ท่านเริ่มใช้งานอย่างง่ายที่สุด  โดย เริ่มจาก ถ่ายภาพ(หรืออาจเป็นข้อมูลอื่น ๆ  บันทึกข้อมูบ และแชร์ ข้อมูลในรูปแบบรายงาน PDF ให้กับเพื่อนร่วมมงาหรือหัวหน้างาน  ได้ทันที ทั้งทางไลน์ และและอีเมล์  ผุ้รับข้อความสามารถเปิดอ่านรายงานได้ ได้แม้ไม่ได้ใช้  application Betabute 

Betabute Personalize Edition  ช่วยให้คุณสร้าง Note  เปิดงานได้ง่าย จัดเก็บเป็นระบบ ด้วยมือถือเครื่องเดียว กับ Feature ดังต่อไปนี้

 1. สามารถใช้ Mobile Feature Function ได้ครบเท่ากับ Corporate Edition  Feature ที่เปิดงานในมีดังนี้

 2. สร้าง Task - Note - Meeting  ได้

 3. สร้าง Draft  เอกสารพักไว้ก่อน แล้วจึงคอยเปลี่ยนเป็น Task  หรือ  Note  ภายหลังได้ 

 4. อัพเดทและรายงาน (Chat in work) ด้วยข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพ และ วีดีโอ ซึ่งทุกรายการ จะมีการลงวันที่และเวลาอัตโนมัติโดยระบบ ไม่สามรถแก้ไขได้ แต่สามารถแก้ไขข้อความได้ 

 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน work chat  และ ข้อมูลของงาน จะมีประวัติแจ้งใน Work Chat 

 6. ภาพที่  attached เข้าไปในงานจะถูก  stamp วันที่ เวลา และสถานที่โดยอัตโนมัติ

 7. Checking-check out  เที่ยงตรง ข้อมูลเชื่อถือได้ 

 8. สร้าง QR work Sheet เพื่อส่งรายงานไปให้เพื่่อนร่วมงานหรือหัวหน้าได้ 

 9. สแกน  QR work Sheet  ที่ผู้อื่นส่งมาให้เราได้ 

 10. กำหนดประเภทของงานที่เราสร้างขึ้นได้ โดยเลือกตามประเภทงานมาตราฐานที่ระบบตั้งต้นให้

 11. กำหนดวันที่เริ่มต้นงาน  วันที่ส้ินสุดของงาน ซึ่งระบบจะแจ้งสถานะของงานได้ว่า  Delay หรือ on track

 12. กำหนดระดับความสำคัญและความเร่งด่วน

 13. ระบุสถานที่และคำอธิบายเพิ่มเติมของการเปิดงาน

 

ท่านสามารถ Download   Betabute  Starter Guide สำหรับการใช้งานแบบ Personalize ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

 

Download BETABUTE Starter Guide